SlovTech      Centrum 14/19 (OD BANCO - prízemie)      017 01     Považská Bystrica       Tel. - fax: +421 42 4325005      Tel.: +421 42 4260 421      e-mail: slovtech@slovtech.sk
  Home O firme Výpočtová technika Registračné pokladnice a tlačiarne POS systémy YOTech - čítačka žurnálov Software Na stiahnutie  


  Euro-50TE CASH


    - 10 PLU
    - úhrada faktúr

232,50 EUR bez DPH    YOTech - čítačka žurnálu

    - súčasné využitie portov
      a USB
    - kapacita 2 - 16 GB
    - plná automatika
    - replikácia portov
    - služi ako USB kľúč
    - napájanie z pokladnice
    - prezeranie žurnálov
    - neobmedzený počet ERP
    - YOTech manager pre
      prezeranie a tlač žurnálov

78,- EUR s DPH  

Sme certifikovaná servisná organizácia evidovaná na Finančnej správe. Viď info...
Korekčné sady pre úpravu knihy ERP v súlade zo zákonom 289/2008Od 01.01.2014 bol niekoľkokrát novelizovaný zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice 289/2008 (ďalej iba Zákon). V dôsledku týchto novelizácií sa radikálne zmenila kniha elektronickej registračnej pokladnice, konkrétne texty, ktoré táto kniha obsahuje. Z tohto dôvodu knihy ERP registrované pred novelami Zákona nie sú v súlade so Zákonom.

V niektorých regiónoch Slovenska začali pracovníci Colnej správy a daňových úradov kontrolovať , či sú knihy pokladnice v súlade so Zákonom a v prípade nesúladu vyrubujú podnikateľom sankcie za nevedenie knihy pokladnice v súlade so zákonom podľa §13 ods. 1.

Sankcie za delikt podľa §16a pism. u) sa v tomto prípade pohybujú od 100,- do 3300,- EUR pri prvom zistení - §16b ods. 1 písm. b), pri opakovaní od 200,- do 6600,- EUR §16b ods. 2 písm. b)

Ako predísť problémom pri kontrole ?

Existujú dve možnosti, ako uviesť knihu pokladnice do súladu so Zákonom:

1. Prepísať, resp. doplniť pôvodné texty novými platnými textami podľa Zákona

Nakoľko knihy ERP majú od 24 do 71 strán a textov, ktoré treba zmeniť je 12, teda cca 150 až 450 textov v celej knihe, tak na prepísanie knihy treba odhadom 4 - 8 hodín práce...

2. Prelepiť nesprávne texty samolepkami so správnymi textami

Táto možnosť je určite najrýchlejšia, odporúča ju aj finančná správa vo svojich metodických usmerneniach.

Niektoré servisné organizácie a poskytovatelia pokladničných riešení, posielali svojim zákazníkom metodické usmernenie na riešenie tejto problematiky. Zo skúseností s našimi zákazníkmi, však väčšina podnikateľov tieto informácie z dôvodu pracovného vyťaženia prehliadla. Časť servisných organizácií a poskytovateľov pokladničných riešení, ktorých sme kontaktovali, však buď nemali vedomosti o uvedených zmenách alebo vôbec nejavili záujem o to, aby informovali o zmenách svojich zákazníkov alebo mylne tvrdili, že sa tieto úpravy netýkajú už vydaných kníh a pokladníc uvedených do prevádzky pred dátumom 01.01.2014.

Skutočnosť je však taká, že sa to týka všetkých kníh pokladníc registrovaných na DÚ podľa Zákona a teda aj tých, ktoré boli zaevidované pred 01.01.2014.

Dovoľujeme si Vám v prílohe zaslať stanovisko, ktoré nám zaslala Finančná správa k zápisom do kníh ERP, ktoré nie sú v súlade so zákonom.

Citácia zo stanoviska:

„Nakoľko kniha ERP nemôže obsahovať iné údaje alebo záznamy, ako sú uvedené vo vzore, nie je v rozpore so zákonom č. 289/2008 Z. z., ak popisy údajov a záznamov (po novelizovaní tohto zákona v prílohe č. 3) podnikateľ doplní v knihe ERP ručne, alebo prelepí pôvodný popis platným znením. Zároveň uvádzame, že uvedené popisy údajov a záznamov je povinný vykonať v knihe ERP podnikateľ, nie servisná organizácia.

Odporúčame upozorniť podnikateľa vykonať tieto úpravy v knihe ERP, aby následne servisná organizácia mohla zapísať potrebné údaje do knihy ERP.“

Koniec citácie.

Najväčším paradoxom je skutočnosť, že aj po viac ako dvoch rokoch sú stále v predaji knihy pokladnice, ktoré nespľňajú literu zákona. Podľa stanoviska FS sa takéto knihy môžu predávať s tým, že ich do súladu uvedie podnikateľ, ktorý knihu bude používať...

Nami ponúkané riešenie:

V snahe uľahčiť Vám túto nepríjemnú a časovo náročnú povinnosť, naša spoločnosť pripravila korekčné sady pre všetky najpoužívanejšie knihy ERP, ktoré sú priamo prispôsobené konkrétnej knihe.

V ponuke je 8 druhov sád podľa výrobcu knihy. Každá kniha ma rôzne množstvo strán a rôzne rozmery jednotlivých kolóniek, preto je pre každú knihu osobitná sada. Samolepky sú navrhnuté rozmerovo presne podľa jednotlivých typov kníh a prelepujú sa celé texty, čo má vplyv na estetickú stránku knihy.

Sada obsahuje:

  • 12 druhov samolepiek, pri každej samolepke je číslo, ktorým je označená jeho pozícia v knihe
    od 1 – do 12. Množstvá sú rozdielne podľa výrobcu.
  • Stručný návod na lepenie pre konkrétny typ knihy podľa výrobcu, v ktorom sú číslom označené pozície konkrétnej samolepky.

Sady sú dostupné pre knihy od nasledovných výrobcov:

Veľké korekčné sady - počet druhov samolepiek: 12

Výrobca / kompatibilita Poč. zázn.
podnik.
Poč.
zázn. SO
Cena
bez DPH
Cena
s DPH
ELITA 16 15 3,50 4,20
EkonSpo 52 23 3,50 4,20
IGAZ 21 / 35 (590 / 690) / L.S.S.W LETAX 21 35 3,50 4,20
IGAZ 51 / 20 (690 – staré vydanie biela) 51 20 3,50 4,20
Protex 41 25 3,50 4,20
Ševt 12 12 3,50 4,20
RMTES / REPROMA – formát A5 15 15 3,50 4,20
Varos – formát A5 29 15 3,50 4,20

Stiahnite si doporučený postup pri lepeni vo formáte pdf tu.


Detaily sadyNajčastejšie priestupky, ktorých sa dopúšťajú podnikatelia pri používaní ERP
Popis priestupku Delikt Sankcia
Nejednoznačné pomenovanie tovaru alebo služby na doklade §8 ods. 3 §16a písm. m) - pri prvom zistení od 100,- do 3300,- EUR - §16b ods. 1 písm. b)
- opakovane od 200,- do 6600,- EUR §16b ods. 2 písm. b)
Nezaevidovanie hotovosti inej, ako prijaté tržby - teda nezaevidovanie vkladu v hotovosti do ERP alebo VRP §3 ods. 3 §16a písm. h) - pri prvom zistení od 100,- do 3300,- EUR - §16b ods. 1 písm. b)
sankcia sa neuloží, ak zistený rozdiel nepresiahne sumu 20,- EUR
- opakovane od 200,- do 6600,- EUR §16b ods. 2 písm. b)
sankcia sa neuloží, ak zistený rozdiel nepresiahne sumu 20,- EUR
Nezaevidovanie tržby v hotovosti cez ERP alebo VRP a neodovzdanie dokladu zákazníkovi §3 ods. 1 §16 písm. a) - pri prvom zistení od 330,- do 3300,- EUR §16b ods. 1 písm. a)
- pri prvom opakovaní od 660,- do 6600,- EUR §16b ods. 2 písm. a) + môže podať návrh na zrušenie živnostenského oprávnenia §16b písm. písm. 6 ods. a)
- pri ďaľšom opakovaní od 660,- do 6600,- EUR §16b ods. 2 písm. a) + podá návrh na zrušenie živnostenského oprávnenia §16b písm. písm. 6 ods. b)
Zaevidovanie tržby cez ERP alebo VRP ale neodovzdanie pokladničného dokladu zákazníkovi §8 ods. 1 §16a písm. e) - pri prvom zistení 330,- EUR do 3300 EUR §16b písm. 1 ods. a)
- pri opakovaní od 660,- do 6600,- EUR §16b ods. 2 písm. a)
Nevystavenie dokladu o vrátení tovaru cez ERP alebo VRP a jeho neodovzdanie zákazníkovi §8 ods. 4 §16a písm. n) - od 330,- do 3300 EUR §16b písm. 1 ods. a)
- pri opakovaní od 660,- do 6600,- EUR §16b ods. 2 písm. a)
Nesprávne úmiestnenie pokladnice - zákazník nevidí na zákaznícky displej §3 ods. 4 §16a písm. i) - od 100,- - 3300,- EUR pri prvom zistení - §16b ods. 1 písm. b)
- opakovane od 200,- do 6600,- EUR §16b ods. 2 písm. b)
Chýbajúci vzor pokladničného dokladu o nákupe tovaru a služieb a vzor dokladu o úhrade faktúry v hotovosti umiestnený na viditeľnom mieste §8 ods. 5 §16a písm. o) - od 50,- - 330,- EUR pri prvom zistení - §16b ods. 1 písm. c)
- opakovane od 100,- do 660,- EUR §16b ods. 2 písm. c)
Chýbajúci komunikačný kábel §4 ods. 9 §16a písm. l) - od 100,- - 3300,- EUR pri prvom zistení - §16b ods. 1 písm. b)
- opakovane od 200,- do 6600,- EUR §16b ods. 2 písm. b)
Nevedenie knihy pokladnice v súlade so zákonom, staré neplatné popisy v knihe pokladnice §13 ods. 1 §16a pism. u) - od 100,- do 3300,- EUR pri prvom zistení - §16b ods. 1 písm. b)
- opakovane od 200,- do 6600,- EUR §16b ods. 2 písm. b)
 

Komunikačné káble pre registračné pokladnice

Model ERP Typ (USB/RS232) Cena
bez DPH
Cena
s DPH
Kábel pre Euro-50TE CASH, Smart, Medi mini USB 3,50 4,20
Kábel pre Euro-100/200/2100, 150 Flexy, 150 Flexy Plus USB 3,50 4,20
Kábel pre Quorion CR-20, CR-21, QMP18 USB 3,50 4,20
Kábel pre Euro-100/200/2100 RS232 3,50 4,20
Kábel pre Euro-1000/2000 RS232 3,50 4,20
Kábel pre Euro-500 RS232 3,50 4,20
Kábel Euro-2500 RS232 3,50 4,20
Kábel Sam4s ER 230 F / 230 BF RS232 3,50 4,20
Kábel Datecs DP-50 RS232 3,50 4,20
Kábel Datecs MP-55B, MP-55L RS232 3,50 4,20
Kábel Optima CR-30T2 RS232 3,50 4,20
 

Komunikačné káble pre fiskálne tlačiarne

Model FP Typ (USB/RS232) Cena
bez DPH
Cena
s DPH
Kábel pre mini EFox mini USB 3,50 4,20
Kábel pre Elcom EFox USB 3,50 4,20
Kábel pre Elcom EFox / mini EFox RS232 3,50 4,20
Kábel pre Elcom-500FP RS232 3,50 4,20
Kábel pre L.S.S.W LETAX USB 3,50 4,20
 


Akcia 3 + 1 - pri kúpe 3 ks čítačiek dostanete 1 ks iba za 1 Euro.
Využite poslednú príležitosť ušetriť na fiškalizácii - akcia na vybrané modely
Fiškalizácia pokladníc Cena bez DPH Cena s DPH
Fiškalizácia pokladnice 120,00 144,00
Uvedenie pokladnice (tlačiarne) do prevádzky 12,50 15,00
Kniha pokladnice 5,00 6,00
Fiškálna plomba 0,83 1,00
Spolu 138.33 166,00
Ušetríte 35.00 42,00

                                                     

ASUS P50IJ-SO175V

    - 15.6" matný LED display
    - Intel Celeron C900
    - 3GB DDR2 800 MHz
    - HDD 500GB 5400rpm
    - DVDRW supermulti DL
    - LAN, Wifi, WebCam, 4xUSB
    - čítačka kariet
    - numerická klávesnica
    - Win 7 Home Premium Sk 64

307.50 / 369,- EUR s DPHRenovácie atramentových
náplní už od 6,- EUR s DPH
SlovTech 1996 - 2013    Všetky práva vyhradené