Telefón: +421 905 624 478   mail: slovtech@slovtech.sk

eKasaManager - Reklamačný poriadok

I. Základné ustanovenia

1.  Tento reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len "VOP")
a je záväzný pre "Predávajúceho / Poskytovateľa" aj pre "Zákazníka"

2.  Reklamačný poriadok je v súlade so Zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), resp. so Zákonom č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) a Zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“) upravuje postup pri uplatňovaní a vybavovaní reklamácií tovaru, služieb a licencií zakúpených u predávajúceho, ktorým je spoločnosť:

SlovTech Plus s.r.o.
Rozkvet 2050/101-19
017 01 Považská Bystrica
IČO: 47427558
DIČ: 2023869364
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 28979/R

(ďalej len "Predávajúci / Poskytovateľ")

3.  Reklamovať je možné iba tovar / službu / licenciu zakúpenú u Predávajúceho / Poskytovateľa.

 

II. Vymedzenie pojmov

1.  Predávajúcim / Poskytovateľom sa chápe spoločnosť SlovTech Plus s.r.o., Rozkvet 2050/101-19 017 01 Považská Bystrica, IČO: 47427558, DIČ: 2023869364, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 28979/R.

2.  Zákazníkom sa chápe podnikateľ právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej bol predaný tovar, služba alebo bola udelená licencia na používanie počítačového programu pre činností súvisiace s podnikaním zákazníka od spoločnosti SlovTech Plus s.r.o. alebo od jej registrovaného predajcu.

3.  Kúpnou zmluvou sa chápe zmluva uzatvorená medzi poskytovateľom a zákazníkom, ktorej predmetom je tovar s výnimkou počítačového programu.

4.  Licenčnou zmluvou sa chápe zmluva uzatvorená medzi poskytovateľom a zákazníkom, ktorej predmetom je najmä udelenie licencie na používanie počítačového programu.

5.  Službami sa chápu služby ponúkané poskytovateľom najmä, avšak nie len softvér, konzultácie, školenia, servisné služby a ďalšie súvisiace služby s predmetom Licenčnej a Kúpnej zmluvy

 

III. Záruka a záručná doba

1.  Poskytovateľ poskytuje zákazníkovi záruku písomnou formou (záručný list). Ak to umožňuje povaha veci, postačí namiesto záručného listu vydať zákazníkovi doklad o zakúpení veci (faktúru) alebo doklad z eKasa pokladnice obsahujúci údaje, ktoré musí obsahovať záručný list.
Záručný list musí obsahovať obchodné meno, IČO a sídlo Predávajúceho / Poskytovateľa.

2.  Záručná doba začína plynúť prevzatím tovaru zákazníkom / poskytnutím služby zákazníkovi / načítaním licencie do programu zákazníkomom alebo zákazníkom poverenou osobou.

3.  Záručná doba je:

 • Pri novom tovare 12 mesiacov s výnimkami stanovenými všeobecnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 • Pri batériách aj akumulátoroch, a to aj pokiaľ sú súčasťou zakúpeného výrobku, 6 mesiacov. Záručná lehota nie je lehota životnosti batérií a akumulátorov! Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie. Znižovanie kapacity nie je chyba, ale vlastnosť batérií a akumulátorov.
 • Dlhšia než uvedená záručná doba môže byť poskytnutá len na základe dohody poskytovateľa a zákazníka, pričom poskytovateľ určí podmienky a rozsah predĺženia záruky v záručnom liste.

4.  V prípade udelenia licencie na kratšiu dobu ako je 12 mesiacov je dĺžka záručnej doby totožná s dĺžkou platnosti licencie.

5.  Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bol poskytovateľom poskytovaný záručný servis.

6.  V prípade výmeny tovaru začína plynúť nová záručná doba.

7.  Záruka sa vzťahuje na:
  a.  kvalitu poskytovaných služieb a tovarov ako i inštalačných médií, funkčnosť aktuálnych verzií programov, chyby materiálu a výrobné nedostatky zistené v priebehu záručnej doby a za predpokladu, že je tovar a program používaný v súlade s návodom na obsluhu,
  b.  správnosť ceny vyúčtovanej za poskytovanú službu a tovar.

8.  V prípade tovarov sa záruka nevzťahuje na vady a poruchy spôsobené:
  a.  prevádzkovaním tovaru vo vlhkom, prašnom alebo inak nevhodnom prostredí odporujúcom podmienkam udaných výrobcom
  b.  neodbornou inštaláciou, poškodením zásahom osoby, ktorá nie je oprávnená na montáž (hlavne pri komponentoch výpočtovej techniky), poškodený nedbanlivosťou (základné dosky, mechaniky a zariadenia zničené inštaláciou nesprávneho BIOSu)
  c.  zlou obsluhou alebo nedostatočnou údržbou
  d.  počítačovými vírusmi a prevádzkovaním nevhodného alebo nelegálneho programového vybavenia
  e.  v prípade zariadení používajúcich WiFi alebo LAN komunikáciu výpadkami siete spôsobené rušením, zlým nastavením tejto siete, ako aj výpadkami v konunikácii medzi zariadením a prostredím, s ktorým zariadenie komunikuje.
  c.  živelnou pohromou, požiarom, vodou

9.  V prípade služieb a licencí sa záruka nevzťahuje na vady a poruchy v prípade, že:
  a.  služba alebo program je používaná/ý v rozpore s dokumentáciou a licenčnými podmienkami
  b.  služba alebo program neobsahuje legislatívnu zmenu, ktorá nebola poskytovateľovi známa v čase jeho vývoja
  c.  služba alebo program neobsahuje funkcionality, ktoré neboli v čase poskytnutia licencie verejne deklarované
  d.  služba alebo program nepracuje na hardware, ktorý nie je bežne dostupný v okamihu jeho vývoja, alebo na hardware či operačnom systéme, ktorý nie je podporovaný, alebo hardware či operačný systém je na chybne nakonfigurovanom počítači (chýbajúce ovladače) alebo na chybne nastavenej počítačovej sieti,
  e.  služba alebo tovar je používaná spolu s programami iných výrobcov, ktoré znemožňujú jeho bezchybnú prevádzku (napr. Antivírus, Firewall a pod.),
  f.  dôjde k zásahom do databázových súborov pomocou iných prostriedkov.
  g.  dôjde k poškodeniu databázových súborov spôsobených vírusmi, poruchou hardware alebo výpadkami elektrickej energie.
  h.  je omedzená funkcionalita programu po vypršaní platnosti licencie

10.  Záruka na tovar zaniká:
  a.  mechanickým poškodením tovaru (zlomený plošný spoj, prasknuté – polámané, odlomené časti, deformované konektory)
  b.  elektrickým poškodením tovaru (prepólovanie, prepätie - výboj blesku, spálené cesty na plošnom spoji, ohorené konektory)
  c.  odstránením označenia tovaru, kódov tovaru, výrobných čísel, poškodením plômb, ochranných nálepiek a štítkov a ostatných označení umiestnených na výrobok výrobcom, dovozcom alebo predajcom slúžiacich na identifikáciu a pokyny.
  d.  ak výrobok javí známky násilného pokusu o otvorenie

11.  Záruku nemožno uplatniť ak nebudú predložené doklady o pôvode a nadobudnutí tovaru / služby / licencie a záručného listu, ak bol vystavený.

 

IV. Uplatnenie reklamácie

1.  Pred uplatnením reklamácie dôkladne skontrolujte, či závada nie je spôsobená nastavením alebo zapojením v rozpore s odporúčaniami a návodom na obsluhu výrobcu, prípadne sa používa so zariadením, ktoré daný tovar nepodporuje.

2.  Taktiež doporučujeme pred uplatnením reklamácie kontaktovať Predávajúceho / Poskytovateľa ohľadom konzultácie problému s tovarom / službou / licenciou

3.  Reklamácia tovaru

  a.  Tovar je nutné zaslať alebo priniesť osobne na adresu prevádzky Predávajúceho / Poskytovateľa a to:
SlovTech Plus s.r.o., Centrum 2428/38 017 01 Považská Bystrica
Reklamovaný tovar, ktorý je posielaný poštou alebo prepravnou službou by mal byť vhodne zabalený a najmä zabezpečený proti poškodeniu pri preprave.

  b.  Spolu s tovarom je potrebné zaslať doklad o nadobudnutí tovaru, záručný list (ak bol vystavený) a podrobný popis závady, prípadne výtlačky v prípade tlačových zariadení.

4.  Reklamácia služby / licencie

  a.  Reklamáciu je možné uplatniť :

 • priamo na adrese prevádzky Predávajúceho / Poskytovateľa a to: SlovTech Plus s.r.o., Centrum 2428/38 017 01 Považská Bystrica

 • písomnou formou zaslaním formou poštovej zásielky alebo zásielky prepravnou spoločnosťou na adresu prevádzky Predávajúceho / Poskytovateľa a to:
  SlovTech Plus s.r.o., Centrum 2428/38 017 01 Považská Bystrica

 • e-mailovou formou, a to len na e-mailovú adresu Predávajúceho / Poskytovateľa slovtech@slovtech.sk

  b.  Zákazník k reklamácii doloží všetky dokumenty a materiály, z ktorých vyplývajú skutočnosti tvrdené zákazníkom, s uvedením konkrétnych práv, o ktorých sa domnieva, že boli postupom poskytovateľa porušené. V reklamačnom podaní musí byť najmä uvedené:

 • 1. identifikačné údaje zákazníka v rozsahu meno, priezvisko a adresa, resp. názov, sídlo, identifikačné číslo zákazníka – právnickej osoby a identifikačné údaje o fyzickej osobe zastupujúcej alebo konajúcej v mene zákazníka,
 • 2. podpis zákazníka a dátum podania reklamácie,
 • 3. dôvod podania reklamácie a požiadavky zákazníka.

K reklamácii je potrebné doložiť taktiež doklad o nadobudnutí tovaru, záručný list (ak bol vystavený) a podrobný popis závady.

  c.   Pokiaľ reklamačné podanie neobsahuje vyššie uvedené údaje, zodpovedný zamestnanec poskytovateľa písomne vyzve zákazníka, aby v stanovenej lehote doplnil a spresnil potrebné údaje s poučením, že inak nebude možné reklamačné podanie prešetriť a reklamačné podanie bude odložené. Od momentu odstránenia nedostatkov reklamačného podania začínajú plynúť nové lehoty na jeho vybavenie.

  d.   Ak služba, ktorú zákazník reklamuje, vyžaduje prístupové údaje (heslá) do systému, je zákazník povinný príslušné údaje (heslá) oznámiť pri uplatnení reklamácie. Pokiaľ tak neurobí, dňom začatia reklamačného konania bude až deň dodania prístupových údajov zákazníkom.

 

V. Vybavenie reklamácie

1.  Reklamácia vrátane odstránenia nedostatku musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa poskytovateľ so zákazníkom nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty sa zákazníkovi priznávajú rovnaké práva, ako by sa jednalo o neodstrániteľnú chybu.

2.  Predávajúci / Poskytovateľ sa zaväzuje vybaviť reklamáciu v čo najkratšom čase.

Zákazník uplatní reklamáciu bez Pred uplatnením reklamácie doporučujeme kontaktovať Predávajúceho / Poskytovateľa ohľadom konzultácie problému s tovarom / službou / licenciou

1. Reklamáciu musí zákazník uplatniť u poskytovateľa bez zbytočného odkladu po tom, čo zistil vadu poskytovanej služby alebo nesprávnosť vyúčtovanej sumy, najneskôr však do 7 dní. 2. Reklamáciu podľa bodu 1 tohto článku môže zákazník uplatniť: a. písomnou formou, a to zaslaním formou poštovej zásielky poskytovateľovi na adresu KROS a.s., A.Rudnaya 21, 010 01 Žilina, b. e-mailovou formou, a to len na e-mailovú adresu poskytovateľa kros@kros.sk, c. osobne v sídle poskytovateľa. 3. Zákazník k reklamácii doloží všetky dokumenty a materiály, z ktorých vyplývajú skutočnosti tvrdené zákazníkom, s uvedením konkrétnych práv, o ktorých sa domnieva, že boli postupom poskytovateľa porušené. V reklamačnom podaní musí byť najmä uvedené: a. identifikačné údaje zákazníka v rozsahu meno, priezvisko a adresa, resp. názov, sídlo, identifikačné číslo zákazníka – právnickej osoby a identifikačné údaje o fyzickej osobe zastupujúcej alebo konajúcej v mene zákazníka, b. podpis zákazníka a dátum podania reklamácie, c. dôvod podania reklamácie a požiadavky zákazníka. 4. Pokiaľ reklamačné podanie neobsahuje vyššie uvedené údaje, zodpovedný zamestnanec poskytovateľa písomne vyzve zákazníka, aby v stanovenej lehote doplnil a spresnil potrebné údaje s poučením, že inak nebude možné reklamačné podanie prešetriť a reklamačné podanie bude odložené. Od momentu odstránenia nedostatkov reklamačného podania začínajú plynúť nové lehoty na jeho vybavenie. 5. Ak služba, ktorú zákazník reklamuje, vyžaduje prístupové údaje (heslá) do systému, je zákazník povinný príslušné údaje (heslá) oznámiť pri uplatnení reklamácie. Pokiaľ tak neurobí, dňom začatia reklamačného konania bude až deň dodania prístupových údajov zákazníkom. (c) Začiatkom reklamácie sa pre tieto účely rozumie dátum prijatia tovaru na reklamáciu uvedený v reklamačnom protokole vystavenom predávajúcim podľa paragrafu 18 odstavec 8 Zákona č. 397/2008 o ochrane spotrebiteľa.

SlovTech Plus s.r.o., Rozkvet 2050/101-19 017 01 Považská Bystrica, IČO: 47427558, DIČ: 2023869364, zapísaná v Obchodného registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 28979/R ako predávajúci a/alebo poskytovateľ služby a/alebo licenčných oprávnení (ďalej len "predávajúci / poskytovateľ")

Tieto Všeobecné Obchodné Podmienky (ďalej iba VOP) upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy.

Tento reklamačný poriadok (ďalej aj „reklamačný poriadok") bližšie vymedzujú základné práva a povinností v súvislosti s prijímaním, evidovaním a vybavovaním reklamácií služieb a produktov spoločnosti KROS a.s., so sídlom A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina, IČO: 31635903, zapísanou v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde v Žiline, oddiel Sa, vložka č. 10564/L (ďalej aj „KROS a.s.“) podané zo strany zákazníkov. Podmienky a vzťahy neuvedené v tomto reklamačnom poriadku sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. predávajúceho KML, s. r. o., IČO: 36684261, DIČ: 2022261879, IČ DPH: SK2022261879, so sídlom Podhora 6, 034 01 Ružomberok, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 18093/L, a opisuje postup, akým spôsobom pristupovať pri reklamácii tovaru nadobudnutého od predávajúceho. Kupujúci je povinný sa zoznámiť s Reklamačným poriadkom a so Všeobecnými obchodnými podmienkami ešte pred objednaním tovaru. Zároveň kupujúci berie na vedomie, že je povinný poskytnúť predávajúcemu súčinnosť potrebnú na vybavenie reklamácie, v opačnom prípade sa lehoty adekvátne predlžujú o čas, v ktorom kupujúci neposkytol požadovanú súčinnosť. Uzavretím kúpnej zmluvy a prevzatím tovaru od predávajúceho kupujúci súhlasí s týmto Reklamačným poriadkom. Definície pojmov obsiahnuté v tomto Reklamačnom poriadku majú prednosť pred definíciami vo VOP. Pokiaľ tento Reklamačný poriadok pojem nedefinuje, chápe sa vo význame, v akom je definovaný vo VOP. Ak nie je definovaný ani tam, chápe sa vo význame, v akom ho užívajú platné a účinné právne predpisy. Prevzatím tovaru je okamih jeho odovzdania predávajúcim prvému prepravcovi.

Tieto Všeobecné Obchodné Podmienky (ďalej iba VOP) upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy.

SlovTech Plus s.r.o., Rozkvet 2050/101-19 017 01 Považská Bystrica, IČO: 47427558, DIČ: 2023869364, zapísaná v OR, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 28979/R ako predávajúci a/alebo poskytovateľ služby a/alebo licenčných oprávnení (ďalej len "predávajúci")

a

na strane druhej je kupujúci a/alebo objednávateľ (ďalej len "kupujúci").

V prípade, keď predávajúci, vystupuje ako poskytovateľ, poskytuje služby a/ alebo licenčné oprávnenie podľa svojej aktuálnej ponuky jednotlivým kupujúcim podľa ich požiadaviek za cenu a podmienok uvedených pri konkrétnej ponuke služby a/alebo licenčných oprávnení, pričom sa vo vzťahu k príslušnej zmluve uplatnia tieto VOP, ak nebude uvedené inak.

Ak ste spotrebiteľ, čiže fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, neobjednávajte si od nás tovar a/alebo služby a/alebo licenčné oprávnenia.

Podnikateľom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá má oprávnenie na podnikanie, teda vykonáva podnikateľskú činnosť podľa Obchodného zákonníka.

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou má prednosť text zmluvy.

Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvoria reklamačný poriadok a podmienky objednávanej služby a/alebo poskytovaného licenčného oprávnenia a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky.

Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných log či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

 

II. Súhlas so zasielaním elektronickej faktúry

Kupujúci týmto v zmysle § 71 ods.2 písm.b) zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty udeľuje predávajúcemu súhlas na to, aby mu za dodaný tovar a/alebo služby a/alebo licencie vystavovala faktúru v elektronickej forme.

Elektronická faktúra je v zmysle § 75 ods.6 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty daňovým dokladom.

Vierohodnosť pôvodu a neporušenosť obsahu faktúr vyhotovených predávajúcim v elektronickej forme je zaručená elektronickým podpisom podľa zákona č. 215/2002 Z.z. o elektronickom podpise.

Predávajúci sa zaväzuje elektronickú faktúru doručovať odberateľovi prostredníctvom elektronickej pošty, a to na jeho e‑mailovú adresu, ktorú poskytol predávajúcemu a ktorá je uvedená v objednávke (ďalej len e‑mailová adresa).

Kupujúci je povinný neodkladne informovať predávajúceho o akýchkoľvek zmenách, ktoré by mohli mať vplyv na doručovanie elektronických faktúr podľa týchto podmienok, najmä o zmene e‑mailovej adresy.

Odvolať tento súhlas môže kupujúci písomným oznámením doručeným predávajúcemu.

Kupujúci vyhlasuje, že má výlučný prístup k e-mailovej adrese uvedenej v objednávke. Predávajúci nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku úniku údajov z poštovej schránky priradenej k e‑mailovej adrese kupujúceho alebo v dôsledku úniku údajov z internetovej aplikácie odberateľa.

Predávajúci nezodpovedá za poškodenie údajov alebo neúplné údaje v prípade, že poškodenie alebo neúplnosť údajov boli spôsobené poruchou na komunikačnej trase pri doručovaní elektronickej faktúry prostredníctvom siete internet. Predávajúci nezodpovedá za škody vzniknuté z dôvodu nekvalitného pripojenia odberateľa do siete internet, z dôvodu porúch vzniknutých na komunikačnej trase k odberateľovi alebo v dôsledku akejkoľvek inej nemožnosti odberateľa nadviazať príslušné spojenie alebo prístup k internetu.

V prípade nedoručenia elektronickej faktúry sa kupujúci zaväzuje bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o tejto skutočnosti prostredníctvom správy zaslanej na e‑mailovú adresu slovtech@slovtech.sk. V prípade nesplnenia tejto oznamovacej povinnosti kupujúceho nie je predávajúci povinný preukazovať odoslanie takejto faktúry a táto sa považuje za doručenú.

 

III. Kúpna zmluva
1. Uzavretie kúpnej zmluvy

Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu s týmto jeho návrhom. Za prípadné chyby pri prenesení dát predávajúci nenesie zodpovednosť.

Ustanovenia Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru sa neaplikujú. Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku.

Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet atď.) na uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, závislé od tarify telekomunikačných služieb, ktoré kupujúci používa.

 

2. Predmet kúpnej zmluvy

Predmetom kúpnej zmluvy je digitálna licencia na používanie programu eKasaManager. Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje, že kupujúcemu odovzdá vec, poskytne digitálny obsah/licenciu, ktorá je predmetom kúpy, a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo/licenciu k nej, a kupujúci sa zaväzuje, že vec/digitálny obsah prevezme a zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu.

 

3. Dodanie predmetu kúpy

Inštalačné súbory k predmetu zmluvy si kupujúci stiahne z webového sídla predávajúceho na stránke www.slovtech.sk. Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje, že kupujúcemu odovzdá vec, poskytne digitálny obsah/licenciu, ktorá je predmetom kúpy, a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo/licenciu k nej, a kupujúci sa zaväzuje, že vec/digitálny obsah prevezme a zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu.

Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k veci, a preto sa kupujúci stane vlastníkom až po úplnom zaplatení kúpnej ceny. Rovnako sa toto pravidlo použije v prípade zakúpenia licencie či služby.

Predávajúci kupujúcemu odovzdá vec i doklady, ktoré sa k veci vzťahujú, a umožní kupujúcemu nadobudnúť vlastnícke právo k veci/licencii v súlade so zmluvou.

Predávajúci odovzdá vec kupujúcemu odovzdaním prvému dopravcovi na prepravu pre kupujúceho a umožní kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi.

Predávajúci odovzdá kupujúcemu predmet kúpy v dohodnutom množstve, akosti a predvedení.

Ak nie je dohodnuté, ako má byť vec zabalená, predávajúci vec zabalí podľa zvyklostí; ak nie sú zvyklosti, potom spôsobom potrebným na uchovanie veci a jej ochranu. Rovnakým spôsobom zaobstará predávajúci vec na prepravu.

Kupujúci týmto vyslovuje súhlas s tým, že mu k zakúpenému tovaru nemusí byť dodaný návod na jeho používanie v slovenčine.

Kupujúci je povinný pri používaní všetkého elektronického obsahu zakúpeného od predávajúceho dodržiavať povinnosti stanovené týmito VOP a právnymi predpismi upravujúcimi autorské diela a konkrétnymi licenčnými podmienkami daného produktu (napr. EULA). Pokiaľ kupujúci poruší takto stanovené povinnosti, je povinný uhradiť prípadnú náhradu škody, pričom takéto konanie môže mať takisto trestnoprávne následky.

Kupujúci je oprávnený všetky elektronické diela používať výhradne na svoju osobnú potrebu, ak nie je v licenčných podmienkach uvedené niečo iné, pričom účelom tohto užívania nie je dosiahnutie priameho alebo nepriameho hospodárskeho alebo obchodného prospechu. Kupujúci takisto nie je oprávnený kopírovať zakúpený elektronický obsah ani ho iným spôsobom rozmnožovať, zhotovovať z neho opisy, výstrižky a inak s ním nakladať v rozpore s autorskými právami, inými právnymi predpismi alebo licenčnými podmienkami daného produktu.

Toto ustanovenie VOP sa týka takisto elektronického obsahu, ktorý predávajúci poskytol kupujúcemu ako dar.